برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

طراحی صندلی تحریر

نوشته شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۵ | 415 views

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
۱-    مرحله اول : انتخاب موضوع                                                                                                      ۱۱
۲-۱-  تفسیر مشکل                                                                                                                          ۱۶
۴      -۱- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات                                                                            ۱۵
۵ -۱- تدوین جدول زمان بندی                                                                                                            ۱۵
۲-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل                                                                                                ۱۷
۱-۲- آنالیز نیاز                                                                                                                               ۱۸
۱-۱-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                               ۱۸
۱-۱-۱-۲- سلسله مراتب نیاز ها ی انسانی                                                                                              ۱۸
۲-۱-۲- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                           ۲۱
۳-۱-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                       ۲۱
۲-۲- آنالیز رابطه اجتماعی                                                                                                                 ۲۲
۱-۲-۲- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                       ۲۲
۱-۱-۲-۲- پروسه استفاده                                                                                                                    ۲۲
۲-۱-۲-۲-پروسه بعد از استفاده                                                                                                            ۲۲
۳-۱-۲-۲- شناسایی گروههای معین در ارتباط با محصول                                                                           ۲۳
۴-۱-۲-۲- نوع ارتباط گروههای معین                                                                                                    ۲۳
۵-۱-۲-۲- شناخت استفاده کنندگان                                                                                                         ۲۳
۹-۱-۲-۲- وندلیزم                                                                                                                             ۲۵
۲-۲-۲- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                           ۲۶
۳-۲-۲ تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                         ۳۰
۴-۲-۲- ارائه ایده                                                                                                                              ۳۰
۳-۲- آنالیز رابطه محیطی                                                                                                                   ۳۱
۱-۳-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                ۳۱
۲-۳-۲- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                           ۳۳
۳-۳-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                        ۳۳
۴-۲- آنالیز توسعه تاریخی                                                                                                                   ۳۴
۱-۴-۲- گرد اوری اطلاعات                                                                                                                ۳۴
۵-۲- آنالیز بازار                                                                                                                              ۳۶
۱-۱-۵-۲- تجارت مبلمان در ایران                                                                                                       ۳۹
۲-۱-۵-۲- مشکلات صادرلت مبلمان ایران                                                                                             ۴۰
۳-۵-۲- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                           ۴۱
۴-۵-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                       ۴۱
۶-۲- آنالیز فنی و جسمی                                                                                                                     ۴۲
۱-۶-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                ۴۲
۱-۱-۶-۲- رابطه جسمی                                                                                                                     ۴۲
۲-۱-۶-۲- اندام سنجی جوانان                                                                                                              ۴۲
۲-۲-۱-۶-۲- نشستگاه                                                                                                                        ۴۴
۳-۱-۶-۲- صندلی ارگونومیک                                                                                                            ۴۸
۴-۱-۶-۲- توسیه طراحی صندلی از طرف انجمن عوامل انسانی                    ۵۱
۳-۱-۶-۲- ویژگیهای صندلی از نظر کارشناسان                                                                                      ۵۳
۲-۶-۲- پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                          ۵۴
۳-۶-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                      ۵۶
۴-۶-۲- ارائه ایده                                                                                                                            ۵۶
۷-۲- آنالیز ساختار                                                                                                                          ۵۷
۱-۷-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                              ۵۷
۳-۷-۲- ارائه ایده                                                                                                                            ۵۷
۸-۲- آنالیزرابطه استتیک و سمبلیک                                                                                                    ۵۸
۱-۸-۲- زیبایی چیست                                                                                                                      ۵۸
۱-۱-۸-۲- زیبایی شناسی چیست                                                                                                         ۵۹
۲-۱-۸-۲- استتیک در طراحی صنعتی                                                                                                ۶۰
۳-۱-۸-۲- بررسی ارزشهای استتیک در عناصر گشتالت                                                                         ۶۲
۱-۳-۱-۸-۲- فرم                                                                                                                           ۶۴
۲-۳-۱-۸-۲- رویه                                                                                                                          ۶۵
۳-۳-۱-۸-۲-  متریال                                                                                                                            ۶۶
۴-۳-۱-۸-۲- رنگ                                                                                                                              ۶۶
۱-۴-۱-۸-۲- عملکرد ساختاری رنگ                                                                                                       ۶۷
۲-۴-۱-۸-۲- عملکرد ارگونومیک رنگ                                                                                                    ۶۸
۲-۸-۲-  پالایش تخصصی و نقد وضع موجود                                                                                             ۷۱
۳-۸-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                            ۷۴
۴-۸-۲- ارائه ایده                                                                                                                                  ۷۵
۹-۲- آنالیز سیستماتیک                                                                                                                           ۷۶
۱-۹-۲- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع  موجود                                                                                           ۷۶
۱-۱-۹-۲- روابط عملی                                                                                                                          ۷۶
۲-۹-۲- پالایش تخصصی ونقد وضع موجود                                                                                                ۷۷
۳-۹-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                            ۷۷
۱۰-۲- آنالیز استاندارد                                                                                                                            ۷۸
۱-۱۰-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                                  ۷۸
۱-۱-۱۰-۲- استانداردهای کلاس درس                                                                                                        ۷۸
۲-۱-۱۰-۲- استاندارد محصولات فولاد استنلس استیل                                                                                     ۷۸
۳-۱-۱۰-۲- استاندارد پیچ و مهره و واشر                                                                                                   ۸۳
۴-۱-۱۰-۲- استاندارد میخ پرچ ها                                                                                                             ۸۳
۳-۱-۱۰-۲- استاندارد mdf                                                                                                                      ۸۳
۱۱-۰۲ آنالیز مواد و روش ساخت                                                                                                             ۸۵
۱-۱۱-۲-گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                          ۸۵
۱-۱-۱۱-۲- انواع MDF                                                                                                                        ۸۶
۲-۱-۱۱-۲- پلی پرو پیلن                                                                                                                        ۹۰
۳-۱-۱۱-۲- استنلس استیل                                                                                                                       ۹۱
۴-۱-۱۱-۲- آلومینیوم                                                                                                                             ۹۳
۲-۱-۲- آنالیز مونتاژ                                                                                                                             ۹۵
۱۲-۲- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                             ۹۵
۱۳-۲- آنالیز بسته بندی                                                                                                                           ۹۶
۱-۱۳-۲- گرد آوری اطلاعات و نقد وضع موجود                                                                                          ۹۶
۲-۱۳-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                                                                                          ۹۶
۱۴-۲- آنالیز حمی ونقل و انبارداری                                                                                                          ۹۷
۲-۱۴-۲- تدوین دستورالعمل طراحی                                       ۹۹
۱۵-۲- آنالیز فروش وخدمات پس از فروش                                                                                                 ۱۰۰
جمع بندی مرحله دوم                                                                                                                             ۱۰۱
للیست خواسته ها و انتظارات                                                                                                                   ۱۰۱
مرحله سوم : حل های مشکل                                                                                                                   ۱۰۳
مرحله چهارم : ارزیابی                                                                                                                          ۱۰۸

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

نمودار ۱, رنج سنی گروه استفاده کننده                                                                                                           ۲۷
نمودار ۲و۳ , تشکیل درس در کلاس                                                                                                             ۲۵
نمودار ۵ , مشکلات کاربران با محصول                                                                                                    ۲۸
نمودار ۶ ,میزان خسارت به محصول                                                                                                            ۲۹
نمودار ۷ , آسیب های وارد شده به داده                                                                                                          ۲۹
نمودار۸ , درک استتیک تولید صنعتی در فرایند طراحی                                                                                     ۶۱
نمودار ۹ , عناوین رنگی کاربران                                                                                                                  ۷۳
نمودار ۱۰ , علایق کاربران به فرمها                                                                                                             ۷۳
نمودار ۱۱ , علایق کاربران به مواد و متریال                                                                                                  ۷۴

فهرست جداول

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                      صفحه
جدول شماره ۱, انتخاب موضوع                                                                                                                      ۱۱
جدول شماره ۲ , تفسیر شکل ۱                                                                                                                        ۱۳
جدول شماره ۳ , تفسیرشکل ۲
جدول شماره ۴ , زمان بندی                                                                                                                            ۱۵
جدول شماره ۵ , تجارت مصنوعات چوبی در ایران                                                                                              ۳۹
جدول شماره ۶ , اندام سنجی                                                                                                                            ۴۳
جدول شماره ۷ , اندازه های پشتی                                                                                                                     ۴۶
جدول شماره ۸ , جدول استاندارد فولاد استنسل استیل                                                                                            ۴۹
جدول شماره ۹ ,مشخصات MDF                                                                                                                    ۸۳
جدول شماره ۱۰ , جدول غربال                                                                                                                       ۱۰۸
جدول شماره ۱۱ , جدول امتیاز گذاره                                                                                                                ۱۰۸

مقدمه
موضوع مورد تحقیق در این پروژه صندلی دسته دار کلاس می باشد .
صندلی یکی از وسایلی است که امروزه نیاز فردی و واجب مردم به حساب می آید و از لوازمی است که باید در طراحی و ساخت آن حتما استانداردها ونکات ایمنی و حفاظتی رعایت شود چون تاثیر مستقیم با سلامتی انسان دارد و اگر این استاندارد ها و نکات ایمنی رعایت نشود باعث ایجاد امراضی از قبیل کمر درد ,پا درد و ناراحتیهای عضلانی و اختلال درسلامتی جسمی می شود.

یکی از بهترین نکاتی که در طراحی صندلی باید رعایت شود اینست که صندلی در چه فضایی و برای چه شخصی ساخته می شود صندلی آموزشی از صندلیها ی بسیار مهم در زندگی امروز است که کمتر به آن توجه می شود. در میان اجزای مبلمان اموزشی صندلی تحریر بصورت مداوم وتقریبا در تمام ساعات درسی مورد استفاده قرار می گیرد

صندلی تحریر به عنوان یکی از تجهیزات مورد استفاده در آموزش در یادگیری نادیده گرفته شده. استفاده از مبلنان آموزشی وصندلی تحریر غیر استاندارد باعث ایجاد عوامل نا مطلوبی از قبیل عدم تمرکز,ایجاد خستگی ,پایین امدن میزان یادگیری و به وجود آمدن ناراحتیهای جسمانی می شود.

مرحله اول : انتخاب موضوع

۱-    مرحله اول : انتخاب موضوع

برای انتخاب موضوع در پروژه ۱ ابتدا چند محصول  انتخاب کرده و با استفاده از جدول انتخاب محصول آنها را ارزیابی کرده و در نهایت یک محصول را انتخاب می کنیم .

ردیف

سؤالاتی که در انتخاب موضوع می بایست مطرح شوند .
میز نقشه کشی     صندلی دسته دارکلاس
تاب بازی    سطل زباله شهری
ریش تراش
شارژر موبایل
صندلی کامپیوتر
۱
آیا موضوع مشکل خاصی دارد ؟
۲
آیا مشکل مورد جدیدی است ؟
۳
آیا تا کنون برای رفع مشکل راه حل هایی در ذهن پرورانده اید ؟
۴
آیا موضوع برای استفاده کنندگان آن دارای ارزش خاصی می باشد ؟
۵
آیا اطلاعات لازم در مورد موضوع قابل دستیا بی است ؟
۶
آیا به تحقیق و تفکر پیرامون موضوع علاقه دارید ؟
۷
آیا از قبل در زمینه موضوع تجربه و اطلاعاتی دارید ؟
۸
آیا حل مشکل باعث تغییر وتحول در رابطه با موضوع خواهد شد ؟
۹
آیا مراکزی وجود دارند که در زمینه موضوع مساعدت نمایند ؟
۱۰
آیا تحقیق طراحی مجدد در یک نیمسال ممکن است ؟
۱۱
آیا مهارت های لازم برای طراحی موضوع را دارید ؟
۱۲
آیا دستیابی به طرح  جدید تا ارائه مدل آن در پایان مقدور است ؟
موضوع منتخب برای پروژه ۱ طراحی صنعتی

جدول شماره ۱( انتخاب موضوع )

بر اساس جدول انتخاب محصول به بررسی دو محصول میز نقشه کشی و صندلی تحریر می پردازیم .

۲-۱  تفسیر مشکل
طرح هر مشکل جهت دستیابی به حل آن ، خصوصیات ویژه ای را طلب می کند . چه بسا پس از بررسی های اولیه مشخص شود که مشکل مطرح شده واقعی نبوده و یا حل آن در توان تخصصی طراح ویا امکانات اجرایی کارخانه و یا .. نباشد .

انجام تفسیر مشکل فواید زیر را به دنبال دارد :
•    کمک به انتخاب صحیح موضوعات پروژه طراحی صنعتی که از این طیق بتوتنیم از میان جند موضوع ، موضوع اصلی را انتخاب کنیم .
•    تفسیر مشکل در واقع جمع آوری اطلاعات کلی پیرامون موضوعات انتخاب شده ما بوده و با توجه به مراحل آن می توانیم به درستی اشکالات گرفته شده و یا غیر حقیقی بودن آمن پی ببریم .
•    تفسیر مشکل سبب می شود موضوعاتی را که باید بیشتر به آن توجه نماییم بشناسیم .
•    تفسیر مشکل امکان ارزیابی تحقیق و تحقق موضوع انتخاب شده را برایمان میسر می سازد .
•    به کمک تفسیر مشکل می توانیم در ابتدای انتخاب موضوع به تخصصی بودن و یا نبودن آن پی ببریم .
•    به کمک تفسیر مشکل می توان امکان تحقیق و تحقق پروژه را در مراحل بعد پیش بینی کرد .
•    در انتهای تفسیر مشکل می توان جدول زمان بندی مراحل ۴ گانه دیگر را پیش بینی کرد .

۳-۱ – جدول تفسیر مشکل

انتخاب یکی از دو موضوع با استفاده از جدول تفسیر مشکل

موضوع شماره ۱

نام و مشخصات محصول :  صندلی دسته دار کلاس

موضوع شماره ۲

نام و مشخصات محصول : میز نقشه کشی
صندلی تحریر    نام و مشخصات محصول
پاییز ۱۳۸۷  . مکان : دانشکده آزاد اسلامی واحد مشهد    رمان و مکان تحقیق
۴- ۵ سال    عمر مفید محصول
طول سال تحصیلی    ززمان استفاده از محصول
•    متریال نا مناسب ،( عدم امکان شستشو ، خوردگی ، ترک خوردن چوب و… )
•    متناسب نبودن فرم کف و پشتی با فرم بدن انسان .
•    وزن زیاد.
•    زاویه قائمه پشت و کفی .
•    باز نشدن دسته در اکثر صندلیها که نشستن و ایستادن را سخت می کند.
•    نداشتن جایی برای نگه داشتن کیف و وسایل ضروری.
•    تاشو نبودن صندلی که حمل و نقل و انبار کردن را سخت می کند.•        مشکلات
•    وزن زیاد.
•    عدم زیبایی ظاهری .
•    حمل و نقل سخت .
•    داشتن فرم صاف و زاویه قائمه کفی و پشتی .
•    فیکس بودن دسته به صندلی .
•    پوسیده شدن و شکستن چوب .•        وضعیت موجود
•    زاویه ی پشتی صندلی حداقل ۹۵ تا ۱۱۰ درجه باشد.
•    صندلی در قسمت گودی کمر دارای یک قوس محدب و در قسمت پشت دارای قوسی موقعر می باشد.
•     تاشو بودن دسته صندلی .
•     استفاده ازمتریالی سبک ومحکم برای  پایه ها .
•    داشتن محلی برای نگه داشتن کیف و وسایل ضروری .
•    استفاده از متریال ضد خش برای دسته که بیشتر از سایر قسمت ها در معرض تخریب قرار دارد.
وضعیت مطلوب
•    باز و بسته شدن دسته صندلی و بهتر است دسته بعد از باز شدن در کنار صندلی جمع شود.
•    استفاده از متریال سبک برای پایه ها .
•    استفاده از متریالی ضد خش برای دسته صندلی .
•    دادن زاویه ۹۵ تا ۱۸۰ درجه به پشتی صندلی .
•    تاشو بودن کل صندلی برای حمل و نقل و انبار کردن آسان.    راه حل
متخصصین طراحی صنعتی، مهندس مکانیک ، مهندس چوب ، مهندس پلیمر    تخصص راه حل

جدول شماره ۲
میز نقشه کشی     نام و مشخصات محصول
پاییز ۱۳۸۷  . مکان : دانشکده آزاد اسلامی واحد مشهد    رمان و مکان تحقیق
۴- ۵ سال    عمر مفید محصول
طول سال تحصیلی    ززمان استفاده از محصول
•    متریال نا مناسب ،( عدم امکان شستشو ، خوردگی ، ترک خوردن چوب و قابلیت تخریب با هر وسیله اثر گذار ،  بعد از مدتی تغییر شکل می دهد )
•    سنگینی میز (به راحتی تنظیم نمی شود ) .
•    وسیله تنظیم (پیچ ) قابل هرز شدن است .
•    نا مناسب بودن جا پا در اکثر میزها .
•    عدم طراحی  مناسب برای صندلی استاندارد جهت جلوگیری  از امراض
•    کمروشانه (ارگونومیکی ) .
•    فیکس نشدن T   به میز برای دقت کار .
•    لحاظ نکردن جایی مناسب برای نگه داشتن ابزار مرتبط .
•    مدرج نبودن سطح میز .
•    نداشتن اهرم مناسب برای تنظیمات میز .
•    نداشتن جایی برای قرار دادن کیف و وسایل ضروری    مشکلات
•    وزن زیاد.
•    عدم زیبایی ظاهری .
•    حمل و نقل سخت .
•    نداشتن جاپای مناسب .
•    خم شدن سطح میز .
•    افتادن سطح میز به دلیل اتصالات نامناسب و سنگینی رویه .
•    نداشتن جایی برای فیکس شدن خط کش T
•    خم شدن بیش از حد سطح میز به دلیل سنگسنی و نداشتن اتصالات مناسب
•    نداشتن جای کیف و وسایل ضروری .    وضعیت موجود
•    وزن کم سطح میز .
•    داشتن ظاهری زیبا .
•    تنظیمات آسان و راحت .
•    نداشتن مکانیزم پیچیده .
•    داشتن صفحه ای مدرج .
•    داشتن جایی برای قرار دادن کیف و آرشیو وسایل .
•    استفاده از متریال ضد خش برای دسته که بیشتر از سایر قسمت ها در معرض تخریب قرار دارد.    وضعیت مطلوب
•    استفاده از متریال ضد خش و صاف .
•    استفاده از مکانیزم چرخ دنده برای تنظیم شیب و ارتفاع میز .
•    مدرج نمودن سطح میز .
•    فیکس شدن T به میز در دو جهت .
•    داشتن جایی برای قرار دادن کیف و وسایل ضروری .    راه حل
متخصصین طراحی صنعتی، مهندس مکانیک ، مهندس چوب ، مهندس پلیمر    تخصص راه حل

جدول شماره ۳
۴-۱ – اثبات امکان تحقیق و تحقق بهتر هر یک از موضوعات

مقایسه موارد مثبت و منفی دو موضوع مورد تحقیق :

•    هر دو محصول در کلاس های درسی و آموزشی استفاده می شود .
•     در هر دو کاربراز لحاظ عملکردی ارتباط خوبی با محصول برقرار نمی کند .
•    متریال هر دو چوب میباشد که قابل تخریب با هر وسیله اثر گذاری است .با توجه به اینکه در هر دو نیاز به سطحی صاف و ضد خش وجود دارد . ضمن اینکه قابلشستشو و تمییز شدن نیست و به مرور زمان تغییر شکل می دهد .

با مقایسه موارد مثبت و منفی درباره دو موضوع تحقیق ، هر دو از نظر امکان ادامه تحقیق برابر می باشند که با توجه یه تمایلات شخصی ومشاوره با استاد راهنما صندلی تحریر به عنوان موضوع مورد تحقیق در این پروژه انتخاب می شود .
۵-۱-  تدوین جدول زمان بندی
آخرین مرحله تفسیر مشکل تدوین جدول زمان بندی برای اجرای مراحل بعدی پروسه طراحی صنعتی است .
در این یروژه از جدول زمان بندی که توسط استاد راهنما با توجه به موضوعات منتخب ، تدوین شده استفاده می شود .
تعیین منابع ، ابزار و متدولوژی    دی     آذر    آبان    مهر    مراحل فرآیند طراحی محصول
جدول تفسیر مشکل                                                                    تفسیرمشکل وانتخاب موضوع
مصاحبه،پرسشنامه اینترنت و..                                                                    جمع آوری و تحلیل اطلاعات
مقایسه جفتی معیارها                                                                     تدوین و اولویت بندی معیارها
دیاگرام ،اتود،نرو افزار ،پیش ماکت ،برین استورمینگ و..                                                                    تولیدایده
ماتریس غربال ، امتیاز گذاری ، AHPو..                                                                    ترکیب و توسعه ایده ها
محاسبات فنی ،نرم افزارها ،ابزار مدل سازی                                                                    نهایی کردن و اجرای طرح

مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل

۲-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل

در این مرحله موضوعی را که به کمک تفسیر مشل انتخاب کرده ایم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . هدف از این تحقیقات فهمیدن صحیح و منطقی مسائلی است که در ایجاد مصنوع ایده آل ، نقش اساسی را ایفا می کنند .
جهت کامل کردن یک تولید لازم است در مرحله دوم ، اطلاعات گسترده ای از فاکتورهای موثر مربوط به آن گردآوری شود ، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات ، نکات مهم جمع بندی شوند تا روی طرح جدید بر اساس نتایج جمع بندی ، قضاوت گردد .
در این مرحله با استفاده از آنالیز های ۱۶ گانه فاکتورهای تاثیر کذار بر موضوع را مشخص می کنیم .
تمامی موارد ۱۶ گانه تجزیه و تحلیل مشکل در مرحله دوم کمک می کنند تا فضای فکری ، خصوصی خود بیرون آمده و در مراحل بعد بتوانیم ایده هایی به وجود آوریم که از طرفخریداران آتی و یا مجریان طرح و یا همه افرادی که در تولید ، فروش و استفاده از آن نقش دارند مورد استقبال قرار گیرند .
هر یک از موضوعات مرحله دوم به صورت ۴ ساختار تحقیقاتی به شرح زیر بررسی می شوند :
۱-    گرد آوری اطلاعات
۲-    پالایش تخصی اطلاعات و نقد وضع موجود
۳-    تدوین دستورالعمل طراحی
۴-    ارائه ایده جهت حل مقطعی مورد تحقیق شده

مراحل ۱۶ گانه فاز تحقیقات عبارتند از :
۱-    آنالیز نیاز
۲-    آنالیز رابطه اجتماعی
۳-    آنالیز رابطه محیطی
۴-    آنالیز توسعه تاریخی
۵-    آنالیز بازار
۶-    آنالیز رابطه عملی ( فنی ، جسمس )
۷-    آنالیز ساختار
۸-    آنالیز رایطه استتیکی وسمبلیک
۹-    آنالیز رابطه سیستماتیک
۱۰-    آنالیز استاندارد
۱۱-    آنالیز مواد و روشهای ساخت
۱۲-    آنالیز مونتاژ
۱۳-    آنالیز بسته بندی
۱۴-    آنالیز حمل ونقل و انبارداری
۱۵-    آنالیزفروش و خدمات پس از فروش
۱۶-    آنالیز حقوق ثبت شده

۱-۲- آنالیز نیاز

با توجه به اینکه ابتدایی ترین علت  وجودی مصنوعات رفع نیازهای انسانی است ، بدین خاطر این موضوع که مصنوعات مورد مطالعه ما چگونه به وجود آمده اند و چه نیازهایی را برطرف کرده اند مهمترین و اولین بخش فهم ما را در تحقیقات تشکیل می دهد .

۱-۱-۲- گرد آوری اطلاعات

انواع نیازها  :
نیازهای گروه اول ( اصلی ، مادی ، حیاتی و.. ) . Phisycal Needs
رفع این نیازها موجبات حیات را برای استفاده کننده محیا می کنند م
نیازهای گروه دوم ( روانی) Psychological Needs
خیلی حیاتی نیستند اما باید رفع شوند.اگر رفع نشوند در طولانی مدت سبب بروز مشکل می شوند .
نیازهای کاذب :
با استفاده از روش ها و ترفندهایی که سرمایه دارها استفاده می کنند به وجود می آید.

در اثر عدم تعادل فیزیکی و شیمیایی محیط درونی یا روانی ، نیاز ایجاد می شود .
در حقیقت نیاز خواهشی است که شخص و موجود می خواهد به آن برسد.
(آزاد، ۱۳۸۵،مبانی طراحی صنعتی)

از دیدگاه صنعت نیاز یک حرکت ، عامل ، دلیل  یا نیروی محرکه است که به طرف محصول سوق می دهد. بدین ترتیب نیاز را می توان میل استفاده از یک محصول در فرد یا افراد دانست. رفع نیاز در محصولات مختلف از طریق عملکردها حاصل می شود.
نیازها را می توان با دیدهای متفاوتی طبقه بندی کرد:
*  نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح
* نیاز به عنوان یک عیب یا کاستی
* نیاز به عنوان یک ارمان

۱-۱-۱-۲- سلسله ی مراتب نیازهای انسانی
روانشناس انسانگرا ی، امروزه(Abraham havard maslow)آبراهام مز لو
برای نظریه سلسله مراتب نیاز های انسانی اش شناخته شده:
نظریه ی فرلو از زیبا طرین نظریه ها برای تبیین انگیزش های ادمی است .مزلو در ارتباط با انگیزه های ادمی طبقه بندی ویژه ای را ادامه داده است که از نیازهای اساسی زیستی شروع شده ودر سطوح بالا تر به انگیزه های روانی پیچیده تر می رسد که تنها پس از برآورده شدن نیازها ی اولیه نقش مهمی بر عهده بگیرند.
به عقیده او هر فرد دارای هر کس دارای گرایش ذاتی برای رسیدن به خود شکوفایی است. این سطح یعنی بالا ترین استعدادهای بالقوه است. با ارضای نیازهای ابتدایی تر نظیر گرسنگی و تشنگی نیاز های پیشرفته تر نظیر عاطفه و عزت نفس بصورت انگیزه های مهم در می ایند. خود شکوفایی بالا ترین نیاز انسلن است.نیازهای هر سطح باید دست کم تا حدی ارضا شوند تا نیازهای سطح بعدی بتوانند بصورت عوامل تعیین کننده عمل ذر ایند.
نیازهای این سلسله مراتب به ترتیبی که باید ارضا شوند عبارتند از:

* نیازهای ایمنی برای : امنیت , ثبات , نظم , محافظت و رهایی از ترس و اضطراب
*نیازهای تعلق و دوست داشتن
*نیاز های مورد احترام ذیگران و خود واقع شدن
*نیاز به خود شکوفایی

نام دارند.این (defieiency needs)چهار طبقه اول نیازهای پایه یا نیازهای نقدانی
این نیازها در صورتیکه تامین شوند حس خاصی به فرد نمی دهند اما در صورت عدم تامین وی را دچار اضطراب و نگرانی می کنند. طبقه پنجم نیاز های متعالی هستند که به عنوان نیاز های رشد دهنده و انگیزه بخش شناخته می شوند.

(رقیمی،۱۳۸۷،ارزیابی تولیدات صنعتی)

صندلی یکی از وسایلی است که امروزه نیاز فردی و واجب مردم به حساب می آید و از لوازمی است که باید در طراحی و ساخت آن حتما استانداردها ونکات ایمنی و حفاظتی رعایت شود چون تاثیر مستقیم با سلامتی انسان دارد و اگر این استاندارد ها و نکات ایمنی رعایت نشود ایجاد امراضی از قبیل کمر درد ,پا درد و ناراحتیهای عضلانی و اختلال درسلامتی جسمی
می شود.
یکی از بهترین نکاتی که در طراحی صندلی باید رعایت شود اینست که صندلی در چه فضایی و برای چه شخصی ساخته می شود صندلی آموزشی از صندلیها ی بسیار مهم در زندگی امروز است که کمتر به آن توجه می شود. در میان اجزای مبلمان اموزشی صندلی تحریر بصورت مداوم وتقریبا در تمام ساعات درسی مورد استفاده قرار می گیرد و از طرفی در کشور های در حال تو سعه چون بودجه مربوط به اموزش همیشه دچار مشکل بوده بنابراین این موضوع باعث عدم توجه مسئولین به مبلنان آموزشی شده. صندلی تحریر به عنوان یکی از تجهیزات مورد استفاده در آموزش در یادگیری نادیده گرفته شده. استفاده از مبلنان آموزشی وصندلی تحریر غیر استاندارد باعث ایجاد عوامل نا مطلوبی از قبیل عدم تمرکز,ایجاد خستگی ,پایین امدن میزان یادگیری و به وجود آمدن ناراحتیهای جسمانی می شود.
در طراحی صندلی تحریروآموزشی نکات زیادی را باید رعایت کرد. صندلیهای ساخته شده در خارج از کشور صندلی استاندارد و قابل قبولی برای مصرف داخلی نمی باشند.زیرا برای مردم کشور سازنده طراحی می شده وشاید برای استفاده داخلی مناسب نباشد حتی برخی کارشناسان معتقدند که صندلی تحریر برای پسران و دختران نیز باید متفاوت باشد.

http://www.donya.egtsad.com/Default-view.asp?@=19182

مشکل نیز می تواند به عنوان نقص یا عیب موجود یک شی ءدر رفع نیاز فرض شود.

صندلی تحریر
یک صندلی اداری خوب مناسب باید به گونه ای باشد که نیازهای منحصر به فرد هر یک از این چهار ناحیه (گردن ,قفسه ,سینهد , کمر و دنبالچه ) پاسخ دهد.
انسان به طور متوسط هنگام نشستن در طول یک ساعت ۵۳ باربالا تنه خود را تغییر می دهد که نزدیک به بیست وهشت درصد این حرکات شامل تکیه دادن و چرخیدن می شود. اغلب صندلی های اداری به واسطه بی حرکت بودن تکیه گاه و نشیمن گاه به شخص اجازه نمی دهد که به راحتی بالاتنه خود را در وضعیتی که تمایل دارد حرکت دهد. برای حل این مشکل کاربر از پشتی صندلی فاصله می گیرد که در نتیجه حمایت پشتی صندلی را از دست می دهد.از طرفی بیشتر صندلی های کاری تمام خواص چهار گانه ستون فقرات را به طور یکسان پوشش نمی دهد.
بدن انسان دارای مفاصل است که تغییر وضعیبت بدن در حالت نشسته توسط این مفاصل اباشد , بنابر این طراحی هر نوع صندلی به فرد اجازه می دهد که به صورت طبیعی و آزادانه حرکت کند.
Http://www.donya-e-eqtesad.com/Default-view.asp?@=109182

مقدار نیاز :
خواهان طرح جدید می تواند شامل سه دسته از گروه ها باشد:
الف) گروه هایی که این محصول را دارند و با نوع آوری تولید صنعتی کهنه ی خود دارند.با توجه به آمار کاربران محصول جدید از آن استقبال می نمایند .
_اولین پروژه گروه مورد تحقیق دانشگاه آزاد مشهد می باشد. (امار تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مشهد )(ورودی هر سال)
ب)توسعه جمعیت می تواند مولفه دیگری باشد که طراح با کمک متخصصین زیربط که در کارخانجات , معمولا برنامه ریزان می باشند,حدود تقریبی خواهان (مشتریان ) محصول جدید را در آینده مشخص سازد. (افزوده شدن به تعداد دانشجویان در هر سال با بالا رفتن پذیرش دانشگاه ها.
ج)مقدار صادرات که احتمالا مصنوع مورد نظر خواهد داشت.

۲-۱-۲-  پالایش تخصصی ونقد وضع موجود:

•    ابتدایی ترین علت وجود مصنوعات رفع نیازهای انسانی است.
•    رفع نیاز در محصولات مختلف از طریق عملکرد حاصل می شود.
•    از دیدگاه صنعت نیاز حرکت , عامل , دلیل یا نیروی محرکه است که انسان را به طرف محصول سوق نی دهد بدین ترتیب نیاز را می توان میل استفاده از یک محصول در فرد یا افراد داشت.
•    از نظر مزلو خود شکوفایی بالا ترین نیاز انسان است.
•    نیاز به راحتی استفاده.
•    وزن صندلی باید سبک باشد تا جابه جایی وحمل آن راحت باشد.
•    یک صندلی خوب باید دارای فضایی برای قرار دادن کیف و وسائل فردی باشد.
•    جنس صندلی باید به گونه ای باشد که براحتی صدمه نبیند.
•    خواهان طرح جدید در پروژه حاضردانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد میباشد که با توجه به افزوده شدن ظرفیت دانشگاه در هر سال از رده خارج شدن نمونه ای آسیب دیده مقدار مشخصی است.

۳-۱-۲-  تدوین دستور العمل طراحی:
۱- رعایت استاندارد ها و نکات ایمنی در طراحی
۲- در نظرگرفتن فضا و گروهی که برای آن طراحی می کنیم.
۳- راحت بودن صندلی (طراحی مناسب برای حرکت چهار ناحیه , گردن , قفسه سینه , کمر و دنبا لچه ).
۴- داشتن وزن سبک .
۵- استفاده از متریالی ضد خش و صاف که در برابر عوامل طبیعی و غیر طبیعی مقاوم باشد.
۶- استفاده از فرم های مناسب و رنگ های زیبا .
۷- داستن فضایی برای قرار دادن کیف و وسایل فردی .
۸-ایجاد فضای مناسب دسته برای قرار دادن حداقل یک کتاب .

۲-۲- آنالیز رابطه اجتماعی

۱-۲-۲- گرد آوری اطلاعات :

با توجه به آنکه کار ما در پروژه حاضر کاربر محوری می باشد تحقیقات این مرحله ما را در شناخت هر چه بیشتر و بهتر گروه هدف یاری خواهد رسانید.
طرح تولیدات صنعتی مورد استفاده با تاثیر پذیری از چگونگی زندگی انسانها پدید می آید و معرف و بیانگر آن خواهد بود. بنابراین تولیدات صنعتی علاوه بر ارضاء نیازهای جسمانی می بایست تا در به پاسخگویی نیازهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی استفاده کننده گان هم باشد.
تولیدات مورد استفاده به طور کلی به سه بخش تقسیم می شوند:

۱-تولیدات مورد استفاده ۱ (تولیدات شخصی )
۲-تولیدات مورد استفاده ۲ (تولیدات عمومی )
۳- تولیدات مورد استفاده ۳(تولیداتی که عموم کمتر با آنها در ارتبط هستند.)
بنابرآنچه گفته شد موضوع پروژه حاضر در قالب تولیدات مورد استفاده ۲ (تولیدات عمومی) قرار دارد.
شناسایی سه بخش پروسه طراحی و تولید , پروسه استفاده , پروسه بعد از استفاده
. پروسه ی طراحی و تولید : به کلید ارتباطات طراح صنعتی با محصول از زمان تولد محصول تا برنامه ریزی , ساخت و فروش اطلاق می شود.
۱-۱-۲-۲- پروسه استفاده :
به کلیه ارتباطات کاربران محصول از ابتدای خرید ویا استفاده محصول تا انتهای استفاده اطلاق می شود. (خرید توسط مسئول تدارکات دانشگاه انجام می شود. توسط خرید به دانشگاه .منتقل می شود و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.
۲-۱-۲-۲- پروسه بعد از استفاده :
به مراحلی اطلاق می شود که دوام محصول اتمام یافته و به طبیعت بر می گرد و یا استفاده مجدد می شود . در مورد محصول مورد تحقیق در این پروژه پس از تخریب صندلیها به کارگاه مشهد ذوب منتقل می شوند تا تعمیر و سپس به دانشگاه باز گردان می شود.(اطلاقی در مورد بازیافت چوب )

قیمت : 5000 تومان
لینک کوتاه این پروژه : http://lonadoc.com/?p=7506
فرمت فایل : word
تعداد صفحات : 110 صفحه
کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .
ipmg
برچسب‌ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

اخبار انگلیسی با متن
پروژه روان شناسی
سلام دنیا!
پروژه های حسابداری