برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

مرکز پایان نامه هنرهای معاصر با رویکرد ناب گرایی

نوشته شده در مهر ۲۶, ۱۳۹۵ | 311 views

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: طرح مسئله        

۱_۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲ طرح مسئله ……………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲-۱ روشن کردن طرح پژوهش(مسئله اصلی تحقیق)…………………………………… ۴

۱-۲-۲ روشن کردن موضوع پژوهش………………………………………………………….. ۷

۱-۳ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………. ۹

۱-۴ مفاهیم کلیدی …………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵ فرضیه­ها یا سؤال­ها…………………………………………………………………………… ۹

۱-۶ تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………………… ۱۰

 

فصل دوم: بررسی منابع علمی     

۲-۱ روند تحول معنی هنر: (حکمت هنر اسلامی)  ………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱ مقدمه ای بر تعریف هنر ………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۲ واژه شناسی هنر ………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۳ سیر تحول معنی هنر …………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۴ بررسی رابطه و تأثیر دین و فرهنگ بر هنر …………………………………………. ۲۲

۲-۱-۴-۱ دین و هنر………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۴-۲ فرهنگ و هنر…………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۴-۳ هنر و تاریخ ……………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۵ ماهیت هنر  ………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۵-۱ هنر از دیدگاه تولستوی……………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۵-۲ هنر از دیدگاه کاندینسک ……………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۵-۳ هنر از دیدگاه پیکاسو…………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۵-۴ هنر از دیدگاه هربرت رید  …………………………………………………………. ۳۳

۲-۱-۵-۵ هنر از دیدگاه ارنست فیشر …………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۵-۶ هنر از دیدگاه شریعتی ……………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱-۶ سه مرحله هنر …………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۷ هنر در واقعیت ……………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۸ نقش هنرمند………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۹ ذهنیت ارزش­ها در هنر …………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۱۰ نقد هنری………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱-۱۰-۱ حقیقت…………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۱-۱۰-۲ نیکی …………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۱۰-۱ زیبایی …………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱-۱۰-۴ ترکیب………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲ گرافیک چیست؟ …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۲-۱ آشنایی با خط و نقطه و کاربرد آنها در گرافیک……………………………………. ۴۲

۲-۲-۱-۱ نقطه………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۱-۲ خط ……………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۲-۱-۲-۱ انواع خط و ویژگی های خطوط ………………………………………………. ۴۴

۲-۲-۱-۱-۲ مفهوم خط ………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۲-۳ ترکیب­بندی یا کمپوزیسیون …………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۳-۱ انواع تعادل  ……………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۴ ریتم در خط………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۳ معماری چیست؟   ………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۳-۱ انسان و فضای معماری………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۳-۲ مقدمه­ای بر فضای معماری……………………………………………………………… ۵۲

۲-۳-۳ مفهوم فضا …………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۳-۴-۱ سیر تحول تاریخی مفهوم فضا …………………………………………………….. ۶۰

۲-۳-۴-۲مکان و فضا……………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۳-۴-۳ساختار مکان…………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۳-۴-۴روح مکان ……………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳-۵ بعد از فضا، فرم و فونکسیون ………………………………………………………….. ۸۶

۲-۳-۶ فضا و زمان ……………………………………………………………………………….. ۸۷

۲-۳-۶-۱ مفهوم زمان در هنر و معماری………………………………………………………. ۸۹

۲-۳-۷ مورفولوژی فضا……………………………………………………………………………. ۹۱

۲-۳-۸ شکل و فرم…………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۳-۹ چیستی فرم ………………………………………………………………………………… ۹۴

۲-۳-۹-۱ جمع­بندی (ویژگی­های معنایی فرم)  …………………………………………….. ۹۷              ۲-۳-۱۰ مغهوم فرم در هنر……………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۲-۳-۱۰-۱ نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۱۰۲

۲-۳-۱۱ هماهنگی فرم و فونکسیون  ………………………………………………………….. ۱۰۵

۲-۳-۱۲ معماری و نقاشی (فضا عنصر اصلی معماری)……………………………………. ۱۰۶

۲-۴ مروری بر معماری ایران ……………………………………………………………………. ۱۰۹

۲-۴-۱ عرفان و معماری سنتی ایران …………………………………………………………… ۱۰۹

۲-۴-۲ معماری سنتی(معماری قدسی)…………………………………………………………. ۱۱۰

۲-۴-۳ تحلیل کالبدی مسجد…………………………………………………………………….. ۱۱۴

۲-۴-۳-۱ ابعاد و مقیاس …………………………………………………………………………. ۱۱۴

۲-۴-۳-۲ عناصر اتصال با بافت مجاور  ……………………………………………………… ۱۱۵

۲-۴-۳-۳ سلسله مراتب…………………………………………………………………………… ۱۱۶

۲-۴-۴ عناصر مساجد  ……………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲-۴-۴-۱ ورودی مساجد…………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲-۴-۴-۲ جلوخان………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲-۴-۴-۳ ورودی ها و سر در…………………………………………………………………… ۱۱۸

۲-۴-۴-۴ هشتی و ورودی……………………………………………………………………….. ۱۱۸

۲-۴-۴-۵ دهلیز و دالان ………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۲-۴-۴-۶ حیاط در معماری مساجد …………………………………………………………… ۱۱۹

۲-۴-۴-۷ طراحی ایوان ها ……………………………………………………………………….. ۱۲۱

۲-۴-۵ نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۲-۴-۶ نور در باورهای ایران زمین……………………………………………………………… ۱۲۲

۲-۵ هنر مدرن ………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۲-۵-۱ کوبیسم………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۲-۵-۳ آبستراکشن یا انتزاعگری ……………………………………………………………….. ۱۲۸

۲-۵-۳ سوپره­ماتیسم……………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۲-۵-۳-۱ ترکیب­بندی­های پرون………………………………………………………………… ۱۳۸

۲-۵-۳-۲ سوپره­ماتیسم و معماری………………………………………………………………. ۱۴۳

۲-۵-۳-۳ کانستراکتیویسم…………………………………………………………………………. ۱۴۷

۲-۵-۴ مصادیق……………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۲-۵-۴-۱ واسیلی کاندینسکی……………………………………………………………………. ۱۴۹

۲-۵-۴-۲ برانکوزی ……………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۲-۵-۴-۳ دوشام  ………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۲-۵-۴-۱ پیکاسو……………………………………………………………………………………. ۱۷۰

۲-۵ نقاشی ایرانی…………………………………………………………………………………… ۱۸۰

۲-۵-۱ مبانی نظری نگارگری…………………………………………………………………….. ۱۹۰

۲-۵-۲ عالم مثال و عنصر خیال ………………………………………………………………… ۱۹۳

۲-۵-۳ انتزاعگری غربی و نقاشی ایرانی……………………………………………………….. ۱۹۵

۲-۶ میدان ها ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۷

۲-۶-۱ نگاهی به تعریف فضای عمومی ………………………………………………………. ۱۹۹

۲-۶-۲ کنکاش در مفهوم میدان   ………………………………………………………………. ۲۰۱

۲-۶-۳ میدان فضای مکث  ………………………………………………………………………. ۲۰۳

۲-۶-۴ میدان و تعامل اجتماعی …………………………………………………………………. ۲۰۳

۲-۶-۵ میدان پیاده و سواره……………………………………………………………………….. ۲۰۴

۲-۶-۶ خصوصیات کارکردی و کالبدی میدان­ها ……………………………………………. ۲۰۶

۲-۶-۷ انواع میدان ها ……………………………………………………………………………… ۲۰۶

۲-۶-۷-۱ میدان عمومی  …………………………………………………………………………. ۲۰۶

۲-۶-۷-۲ میدان تجاری  …………………………………………………………………………. ۲۰۶

۲-۶-۷-۳ میدان حکومتی ………………………………………………………………………… ۲۰۷

۲-۶-۷-۴ میدان نظامی  …………………………………………………………………………… ۲۰۷

۲-۶-۷-۵ میدان محله­ای ………………………………………………………………………….. ۲۰۷

۲-۶-۷-۶ میدان ارتباطی…………………………………………………………………………… ۲۰۷

۲-۶-۷-۷ میدان های ورزشی  ………………………………………………………………….. ۲۰۸

۲-۶-۸ سلسله مراتب کارکردی _مکانی میدان ها……………………………………………. ۲۰۸

۲-۶-۸-۱ میدان شهری…………………………………………………………………………….. ۲۰۸

۲-۶-۸-۲ میدان ناحیه ای ………………………………………………………………………… ۲۰۸

۲-۶-۸-۳ میدان محله ای………………………………………………………………………….. ۲۰۹

۲-۶-۸-۴ میدان همسایگی ………………………………………………………………………. ۲۰۹

۲-۶-۹ برخی از اصول و عوامل مؤثر در نحوه استقرار فعالیت­ها و فضاها در میدان­ها. ۲۰۹

۲-۶-۱۰ نحوه شکل­یابی میدان…………………………………………………………………… ۲۱۰

۲-۶-۱۱ شکل میدان ………………………………………………………………………………. ۲۱۰

۲-۶-۱۱-۱ میدان با فرم دایره……………………………………………………………………. ۲۱۱

۲-۶-۱۱-۲ میدان با فرم مربع…………………………………………………………………….. ۲۱۲

۲-۶-۱۱-۳ میدان با فرم مستطیل………………………………………………………………… ۲۱۲

۲-۶-۱۱-۴ میدان با فرم مثلث  …………………………………………………………………. ۲۱۳

۲-۶-۱۱-۵ میدان با فرم بیضی ………………………………………………………………….. ۲۱۳

۲-۶-۱۱-۶ میدان با فرم تلفیقی………………………………………………………………….. ۲۱۴

۲-۶-۱۲ موقعیت میدان نسبت به راه­های منتهی به آن………………………………………. ۲۱۵

۲-۶-۱۲-۱ میدان در تقاطع راه­ها  ……………………………………………………………… ۲۱۵

۲-۶-۱۲-۲ میدان در کنار راه ……………………………………………………………………. ۲۱۷

۲-۶-۱۲-۳ میدان در انتهای راه  ………………………………………………………………… ۲۱۷

۲-۶-۱۳ میدان شهری و محلی…………………………………………………………………… ۲۱۸

۲-۶-۱۴ نحوه اتصال راه به میدان ………………………………………………………………. ۲۱۸

۲-۶-۱۵ زاویه ورود……………………………………………………………………………….. ۲۱۹

۲-۶-۱۶عرض راه…………………………………………………………………………………… ۲۱۹

۲-۶-۱۷ ورودی ……………………………………………………………………………………. ۲۲۰

۲-۶-۱۸ اندازه ………………………………………………………………………………………. ۲۲۱

۲-۶-۱۹ پر و خالی………………………………………………………………………………… ۲۲۲

۲-۶-۲۰ ارتباط جداره با میدان…………………………………………………………………… ۲۲۳

۲-۶-۲۱ پوشش……………………………………………………………………………………… ۲۲۴

۲-۶-۲۲ کف سازی ……………………………………………………………………………….. ۲۲۵

۲-۶-۲۳ عملکرد میدان …………………………………………………………………………… ۲۲۶

۲-۶-۲۴ ظاهر میدان ………………………………………………………………………………. ۲۲۶

۲-۶-۲۴-۱ فضاهای سبز………………………………………………………………………….. ۲۲۶

۲-۶-۲۴-۲ جداسازی فضاهای پیاده از سواره ……………………………………………….. ۲۲۷

۲-۶-۲۴-۳ ایجاد امنیت و محافظت محیط از تخریب……………………………………… ۲۲۷

۲-۶-۲۵ طرح سه پیشنهاد برای ارتقای عرصه های عمومی……………………………….. ۲۲۷

۲-۶-۲۵-۱  توجه جدی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان……………………………… ۲۲۷

۲-۶-۲۵-۲ توجه به عناصر پیرامونی و در برگیرنده فضاهای عمومی در قالب۲۲۸

پیشنهادهای کالبدی………………………………………………………………………………… ۲۲۹

۲-۶-۲۶ معرفی مصادیق…………………………………………………………………………… ۲۲۹

۲-۶-۲۶-۱ میدان کاپلی……………………………………………………………………………. ۲۳۰

۲-۶-۲۶-۲ گسترش گالری ملی لندن …………………………………………………………. ۲۳۱

۲-۶-۲۶-۳ مرکز کنفرانس توکیو………………………………………………………………… ۲۳۱

۲-۷ مقدمه ای برتوسعه پایدار  ………………………………………………………………….. ۲۳۲

۲-۷-۱ تعریف توسعه پایدار   ………………………………………………………………….. ۲۳۴                                                                        ۲-۷-۲ پایداری درمعماری وشهرسازی ……………………………………………………….. ۲۳۴

۲-۷-۲-۱ معماری پایدار………………………………………………………………………….. ۲۳۴                                                                                                   ۲-۷-۲-۱-۱ اصول معماری پایدار………………………………………………………………. ۲۳۵

۲-۷-۲-۲ شهرسازی پایدار ………………………………………………………………………. ۲۳۶

۲-۷-۲-۲-۱ تـوسعه پـایدار شـهرى؛افق آشتى با طبیعت  ……………………………….. ۲۳۸

۲-۷-۲-۲-۲ براى حل این مشکلات چه رویکرد و فرآیندى را باید مد نظر قرار دهیم…….. ۲۳۸

۲-۷-۲-۲-۳ در توسعه پایدار شهرى بر چه مواردى تأکید مى­شود ……………………… ۲۴۰

۲-۷-۲-۳ شاخص شهری…………………………………………………………………………. ۲۴۳

۲-۷-۲-۴ شهر بوم محور و سالم………………………………………………………………… ۲۴۳

۲-۷-۳ اصول شهرپایدار…………………………………………………………………………… ۲۴۶

۲-۸ مراکز فرهنگی و هنری  …………………………………………………………………….. ۲۴۸

۲-۸-۱ مراکز فرهنگی بزرگ……………………………………………………………………… ۲۴۹

۲-۸-۲ موزه های بزرگ هنرهای ملی  ………………………………………………………… ۲۴۹

۲-۸-۳ موزه­های هنرهای معاصر…………………………………………………………………. ۲۵۰

۲-۸-۴ موزه­های علوم و تکنولوژی و صنعت…………………………………………………. ۲۵۰

۲-۸-۵ موزه­های شهری و تک موضوعی………………………………………………………. ۲۵۰

۲-۸-۶ گالری­ها و مراکز هنرهای معاصر………………………………………………………. ۲۵۱

۲-۸-۷ مصادیق……………………………………………………………………………………… ۲۵۲

۲-۸-۷-۱ مرکز هنرهای معاصر سین سیناتی-zaha hadid……………………………… 252

۲-۸-۷-۲موزه هنرهای نو By Andrea Giannotti   ………………………………… ۲۵۳

 

۲-۸-۷-۳ موزه هنرهای Beaux- OMA ………………………………………………….. 255

۲-۸-۷-۴ موزه هنرهای معاصر – SANAA………………………………………………….. 257

 

فصل سوم: روش تحقیق و دامنه پژوهش                                                                                       

۳-۱ نوع تحقیق و شیوه های مطالعاتی…………………………………………………………. ۲۶۱

۳-۲ شناخت بستر طراحی  ………………………………………………………………………. ۲۶۱

۳-۲-۲ موقعیت جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………………. ۲۶۱

۳-۳ محدوده طرح………………………………………………………………………………….. ۲۶۲

۳-۳-۱ شناخت تاریخچه………………………………………………………………………….. ۲۶۳

۳-۳-۲ تاریخچه…………………………………………………………………………………….. ۲۶۴

۳-۳-۳ سیر تحول بنا ……………………………………………………………………………… ۲۶۶

۳-۴ هسته اولیه و روند توسعه ………………………………………………………………….. ۲۶۷

۳-۴-۱ نحوه تشکیل مناطق مسکونی در محدوده طرح ……………………………………. ۲۶۷

۳-۴-۲ عوامل موثر بر توسعه……………………………………………………………………… ۲۶۸

۳-۵ بررسی خصوصیات اجتماعی_اقتصادی_فرهنگی وضع موجود  ………………….. ۲۷۰

۳-۵-۱ جمعیت……………………………………………………………………………………… ۲۷۰

۳-۵-۲ ساخت سنی و جنسی …………………………………………………………………… ۲۷۰

۳-۵-۳ مهاجرت…………………………………………………………………………………….. ۲۷۱

۳-۵-۴ تعداد خانوار………………………………………………………………………………… ۲۷۲

۳-۵-۵ تغییرات بافت جمعیتی…………………………………………………………………… ۲۷۲

۳-۶ بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی محدوده……………………………………… ۲۷۲

۳-۶-۱ درجه حرارت………………………………………………………………………………. ۲۷۳

۳-۶-۲ رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………… ۲۷۳

۳-۶-۳ روزهای یخبندان…………………………………………………………………………… ۲۷۴

۳-۶-۴ تابش آفتاب ……………………………………………………………………………….. ۲۷۴

۳-۶-۵ میزان بارندگی …………………………………………………………………………….. ۲۷۵

۳-۶-۶ بررسی وضعیت توپوگرافی اراضی محدوده طرح  ……………………………….. ۲۷۵

۳-۶-۷ شیب اراضی ………………………………………………………………………………. ۲۷۶

۳-۶-۸ زمین شناسی امام­زاده­قاسم……………………………………………………………….. ۲۷۷

۳-۶-۸-۱ وضعیت کلی اراضی از نقطه نظر زمین شناسی ………………………………… ۲۷۹

۳-۶-۹ مختصری درباره زلزله خیزی منطقه…………………………………………………… ۲۸۰

۳-۶-۱۰ میزان دریافت و توزیع نور……………………………………………………………. ۲۸۰

۳-۶-۱۱ تأثیر باد در سایت­های شیب دار …………………………………………………….. ۲۸۱

۳-۶-۱۲ بادهای غالب ……………………………………………………………………………. ۲۸۱

۳-۷ بررسی خصوصیات کالبدی وضع موجود ………………………………………………. ۲۸۲

۳-۷-۱ روند توسعه ادواری………………………………………………………………………. ۲۸۲

۳-۷-۱ جهت توسعه……………………………………………………………………………….. ۲۸۳

۳-۸ مشکلات محدوده امام زاده قاسم………………………………………………………….. ۲۸۳

۳-۹ وضع اقتصادی ……………………………………………………………………………….. ۲۸۴

۳-۱۰ بررسی معابر ………………………………………………………………………………… ۲۸۵

۳-۱۰-۱ بررسی شبکه­های ارتباطی وضع موجود در رابطه با دسترسی به محله

امام­زاده­قاسم…………………………………………………………………………………………. ۲۸۵

۳-۱۰-۲ معابر اصلی ورودی…………………………………………………………………….. ۲۸۶

۳-۱۰-۳ معابر اصلی خروجی……………………………………………………………………. ۲۸۶

۳-۱۰-۴ مسیرهای شمالی و جنوبی…………………………………………………………….. ۲۸۷

۳-۱۰-۵ مسیرهای شرقی _ غربی………………………………………………………………. ۲۸۷

۳-۱۰-۶ بررسی معابر با توجه به طرح هندسی آنها ………………………………………… ۲۸۸

۳-۱۰-۷ بررسی وضعیت تقاطع­ها ……………………………………………………………… ۲۸۸

۳-۱۰-۸ مسیر عابرپیاده……………………………………………………………………………. ۲۸۹

۳-۱۰-۹ نتیجه­گیری بررسی شبکه ارتباطی موجود…………………………………………… ۲۸۹

۳-۱۰-۱۰ نتیجه­گیری بررسی شبکه ارتباطی تفضیلی………………………………………… ۲۹۰

۳-۱۰-۱۱ نتیجه­گیری از بررسی شبکه­های ارتباطی و دسترسی به محدوده

امام زاده قاسم………………………………………………………………………………………… ۲۹۱

۳-۱۱ تسهیلات محله امام­زاده­قاسم……………………………………………………………… ۲۹۲

۳-۱۱-۱ تامین آب مصرفی ……………………………………………………………………… ۲۹۲

۳-۱۱-۲ گاز و مخابرات…………………………………………………………………………… ۲۹۲

۳-۱۱-۳ تصفیه فاضلاب………………………………………………………………………….. ۲۹۲

۳-۱۱-۴ گورستان…………………………………………………………………………………… ۲۹۳

۳-۱۲ بررسی بافت ساختمانی و شهری موجود در محله امام­زاده­قاسم………………….. ۲۹۴

۳-۱۳ نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………. ۲۹۶

 

فصل چهارم: ارائه و ارزشیابی یافته های پژوهش                                                                     

۴-۱ مبانی نظری طرح……………………………………………………………………………… ۲۹۹

۴-۲ ایده طرح……………………………………………………………………………………….. ۲۹۹

۴-۳ مقایسه نگارگری و ناب گرایی…………………………………………………………….. ۳۰۰

۴-۳-۱ مقایسه نقاشی ایرانی و  سوپرماتیسم………………………………………………….. ۳۰۰

۴-۴ انتخاب تابلوی انتخابی ……………………………………………………………………… ۳۰۳

۴-۴-۱تجزیه و تحلیل تابلوی انتخابی………………………………………………………….. ۳۰۳

۴-۵ جهت گیری مقدماتی برای نیل به طراحی……………………………………………….. ۳۰۸

۴-۵-۱ ساختار عملکردی مجموعه……………………………………………………………… ۳۰۸

۴-۶ محاسبه سطوح ……………………………………………………………………………….. ۳۱۱

 

فصل پنجم : طرح پیشنهادی                                                     

۵-۱ ایده طرح ………………………………………………………………………………………. ۳۱۵

۵-۲ گزارش تصویری……………………………………………………………………………… ۳۱۵

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                       صفحه

تصویر۱-۱دینامیک طرح که تا بعد بعدی امتداد می­یابد- ماخذ: ا.بیکن،۱۳۷۶ …………. ۳

تصویر ۲-۱ نقاشی ایرانی قرن ۱۶٫ماخذ: کپس، ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۲

تصویر۲-۲آلبرتینی،ملاقات.ماخذ: کپس،۱۳۷۵ ……………………………………………….. ۲۴

تصویر ۲-۳ سس هو  (sesshu)،میمون­ها و پرنده­ها،قرن پانزدهم موزه هنرهای زیبا بوستون۲۶

تصویر۲-۴ نمونه­ای از نقاشی های سورا……………………………………………………….. ۴۲

تصویر ۲-۵ ایوان غربى مسجد جامع اصفهان…………………………………………………. ۴۹

تصویر ۲-۶ معماری و نقاشی …………………………………………………………………… ۱۰۵

تصویر۲-۷ دوشیزگان آوینیون پیکاسو ۱۹۰۷ …………………………………………………. ۱۲۵

تصویر۲-۷-۲ طبیعت بی جان لوکوربوزیه……………………………………………………… ۱۲۵

تصویر ۲-۸کارخانه هورتادل ابرو،پیکاسو………………………………………………………. ۱۲۶

تصویر ۲-۹ سردیس فرناند الویه، پیکاسو۱۹۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷

تصویر ۲-۱۰ حذف نقطه دید ثابت……………………………………………………………… ۱۲۷

تصویر ۲-۱۱ مجسمه مرد قبیله بنه کامرون …………………………………………………… ۱۲۷

تصویر ۲-۱۲ برهنه از پلکان پایین می آید مارسل دوشان ۱۹۱۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۲۷

تصویر ۲-۱۳ترکیب بندی هفت کاندینسکی…………………………………………………… ۱۲۹

تصویر ۲-۱۴اولین نقاشی انتزاعی کاندینسکی۱۹۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۰

تصویر ۲-۱۵ترکیب قرمز،آبی،زرد موندریان ۱۹۳۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۰

تصویر ۲-۱۶ مربع سیاه مالویچ…………………………………………………………………… ۱۳۲

تصویر ۲-۱۶-۱برداشت خرمن، ………………………………………………………………… ۱۳۳

تصویر ۲-۱۷مربع قرمز ومشکی، مالویچ……………………………………………………….. ۱۳۴

تصویر ۲-۱۸پرون ۵۳ ال لیسیتزکی……………………………………………………………… ۱۳۵

تصویر ۲-۱۹پرون ۳۲ ال لیسیتزکی……………………………………………………………… ۱۳۵

تصویر ۲-۲۰ترکیب سوپره ماتیسمی، مالویچ، ۱۹۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۶

تصویر۲-۲۱ دو بعدی نقاش، مالویچ،۱۹۱۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۶

تصویر ۲-۲۲ترکیب ۵۵، مالویچ………………………………………………………………….. ۱۳۷

تصویر ۲-۲۳ترکیب ۵۸، مالویچ………………………………………………………………….. ۱۳۷

تصویر ۲-۲۴مربع سفید روی زمینه سفید، مالویچ ……………………………………………. ۱۳۷

تصویر ۲-۲۵پرون G7 ال لیسیتزکی……………………………………………………………. ۱۳۸

تصویر ۲-۲۶پرون D19 ال لیسیتزکی………………………………………………………… ۱۳۸

تصویر ۲-۲۷پرون ترکیب­بندی پرونB2 ال لیسیتزکی………………………………………. ۱۳۹

تصویر ۲-۲۸ ترکیب بندی پرون ۱۹۲۲، ال لیسیتزکی……………………………………….. ۱۳۹

تصویر ۲-۹۲ پرون E 1924 ، ال لیسیتزکی…………………………………………………… ۱۴۰

تصویر ۲-۳۰ . ۲-۴۲  جلد و صفحات کتاب دو مربع در ۶ ساختار ، ال لیسیتزکی….. ۱۴۱

تصویر۲ -۴۳، .۲-۴۹ مجموع ماکت های آرشیتکتون مالویچ……………………………….. ۱۴۳

تصویر۲-۵۰ رودچنگو.۱۹۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴۵

تصویر۲-۵۱ ماکت یادبود سومین انترناسیونال تاتلین۱۹۲۰ ……………………………….. ۱۴۵

تصویر۲-۵۲٫ ۲-۵۵  ماکت تریبون لنین و پرون های مبنای آن……………………………. ۱۴۶

تصویر۲-۵۶٫ ۲-۵۹  اتاق هنر کانستراکتیویسم………………………………………………… ۱۴۷

تصویر۲-۶۰ برج ولکن بوگل یا ابر آهنین…………………………………………………….. ۱۴۸

تصویر۲-۶۱ ترکیب بندی شماره ۴ – ۱۹۱۱، واسیلی کاندینسکی ……………………….. ۱۵۰

تصویر۲-۶۲ ترکیب بندی شماره ۵ – ۱۹۱۱، واسیلی کاندینسکی ……………………….. ۱۵۱

تصویر۲-۶۳ ترکیب بندی شماره ۶ ، واسیلی کاندینسکی …………………………………. ۱۵۱

تصویر۲-۶۵ ترکیب بندی شماره ۷ ، واسیلی کاندینسکی…………………………………. ۱۵۲

تصویر۲-۶۵ ترکیب بندی شماره ۸ ، واسیلی کاندینسکی…………………………………… ۱۵۳

تصویر۲-۶۶ ترکیب بندی شماره ۹، واسیلی کاندینسکی …………………………………… ۱۵۴

تصویر۲-۶۷ ترکیب بندی شماره۱۰، واسیلی کاندینسکی ………………………………….. ۱۵۵

تصویر۲-۶۸ تندیس،برانکوزی……………………………………………………………………. ۱۵۷

تصویر۲_۶۹ بوسه برانکوزی ۱۹۰۸٫ ماخذ: مرزبان، ۱۳۷۹٫      …………………………… ۱۵۸

تصویر۲-۷۰ پرنده در فضا برانکوزی ۱۹۱۹٫ ماخذ: مرزبان، ۱۳۷۹ ………………………. ۱۵۸

تصویر۲-۷۱آبریزگاه،دوشام  ……………………………………………………………………… ۱۶۸

تصویر۲-۷۲اثر پیکاسو …………………………………………………………………………….. ۱۷۸

تصویر۲-۷۳نقش خمره سفالین مربوط به ۳۰۰۰ سال ق.م شوش…………………………. ۱۸۱

تصویر۲-۷۴نقش انسان و اسب بالدار بر روی قطعات سفال……………………………… ۱۸۱

تصویر۲-۷۵ نقش پیش از تاریخ رزمگاه بر دیوار غار در میربلاس………………………. ۱۸۲

تصویر۲-۷۶ شکل نقاشی دیواری از دوران ساسانی در شوش……………………………. ۱۸۳

تصویر۲-۷۷ معرقکاری رستاخیز جهانی متعلق به قرن ۱۲ در کلیسای تورچل ونیز. … ۱۸۵

تصویر۲-۷۸ . ۲-۸۰ روابط عمق از طریق موقعیت قائم……………………………………. ۱۸۵

تصویر۲-۸۱ساخت کاخ خورنق کمال الدین بهزاد ماخذ مربوط به مکتب تبریز در قرن

۸ ه.ق…………………………………………………………………………………………………. ۱۸۶

تصویر۲-۸۲شکل صحنه ای از درون به بیرون یک مسجد، بهزاد…………………………. ۱۸۷

تصویر۲- ۸۳صفحه­ای از شاهنامه، شیراز……………………………………………………….. ۱۸۸

صویر۲- ۸۴شکل جویبار مربوط به سبک بهبهان……………………………………………… ۱۸۹

تصویر۲-۸۵ معراج حضرت رسول مطیع………………………………………………………. ۱۹۱

تصاویر۲-۸۶، ۲- ۸۷ میدان کاپلی……………………………………………………………….. ۲۲۹

تصاویر۲-۸۹ . ۲-۹۳ میدان ترافلگر…………………………………………………………….. ۲۳۱

تصاویر۲-۹۴ ،۲-۹۵ مرکز کنفرانس توکیو……………………………………………………… ۲۳۲

تصاویر۲-۹۶٫ ۲-۱۰۲ مرکزهنرهای معاصر سین سیناتی،زاها حدید………………………. ۲۵۲

تصاویر ۲-۱۰۴،۲- ۱۰۵، ۲-۱۰۶ ساختمان موزه جدید اریک ون ایگرات……………… ۲۵۳

تصاویر تصاویر ۲-۱۰۷٫ ۲-۱۱۲موزه هنرهای معاصرOMA …………………………….. 255

تصاویر۲-۱۱۳٫ ۲-۱۱۷هنرهای معاصرsanaa ………………………………………………. 257

تصویر۳-۱محدوده طرح،ارتباط امام زاده با سایت موجود و میدان ……………………… ۲۶۲

تصویر۳-۲ نمایی از جداره میدان ……………………………………………………………….. ۲۶۳

تصویر۳-۳ نماهایی از داخل امام زاده قاسم…………………………………………………… ۲۶۵

تصویر۳-۴ درختان موجود در مخدوده طرح  ……………………………………………….. ۲۶۸

تصویر۳-۵ نماهایی از داخل امام زاده قاسم…………………………………………………… ۲۶۹

تصویر۳-۶ جهت شیب و توپوگرافی در سایت………………………………………………. ۲۷۵

تصویر۳-۷ جهت وزش باد مطلوب و نامطلوب  …………………………………………… ۲۸۱

تصویر۳-۸ معابردر محدوده………………………………………………………………………. ۲۸۶

قیمت : 5000 تومان
لینک کوتاه این پروژه : http://lonadoc.com/?p=7513
فرمت فایل : PDF
تعداد صفحات : 320 صفحه
کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .
ipmg
برچسب‌ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سلام دنیا!
پروژه روان شناسی
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن