برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

پروژه مالی دانشگاههای علوم پزشکی (به صورت فرضی)

نوشته شده در فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ | 291 views

 

مقدمه :

اولین جلسه هیئت امنای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی درساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۱/۱/۷۰ به ریاست جناب آقای دکتر ملک زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دکتر نور بخش جناب آقای دکر ایرج فاضل جناب آقای دکتر عباس شفیعی ، جناب آقای دکتر زالی وروسای دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی دانشکده های علوم پزشکی وموسسات تحقیقاتی که توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه وقبلا در اختیار کلیه اعضای محترم هیئت امنای مرکزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .

دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود که مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشکده‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردد .

در این جلسه تصویب شد که مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به

اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشکی مصوب هیئت محترم ۳ نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی که توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مرکزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مرکزی ملاک عمل کلیه دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی قرار گیرد .

در ادامه جلسه مصوب شده که بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آ”قای دکتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای کبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مرکزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشکده علوم پزشکی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .

 

فصل اول – کلیات

ماده  ۱- امور مالی ومعاملاتی دانشکده علوم پزشکی  که منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .

ماده ۲- موسسه شامل ستاد دانشگاه وکلیه واحد های اجرائی ( دانشکده ها مراکز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است که هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .

ماده ۳- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده ۴- موسسه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .

ماده ۵- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وکمکهای مردمی است که می بایستی به حسابهای بانکی مربوطه واریز شود .

ماده ۶ -کلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .

ماده ۷- به منظور انجام پرداختها موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانکهای دولتی داشته باشد .

تبصره ۱- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترک رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیرکل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .

تبصره ۲- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترک رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .

تبصره ۳- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .

تبصره ۴- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.

ماده ۸- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مکلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی غیر قابل برداشت بانکهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .

ماده ۹- بمنظور تمرکز وجوهی که بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانکی خاصی توسط موسسه دریکی از بانکهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مکلفند وجوهی راکه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذکر به واریز کننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .

دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۰-۰ ذیحساب ماموریست که بموجب حکم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .

 • نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .
 • نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .
 • نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .
 • نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذکور .
 • صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .

ماده ۱۱- معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی ماموریست که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر کل ) امور مالی وبا موافقت وحکم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

تبصره  : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر کل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .

ماده ۱۲- رئیس امور مالی ماموریست که ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .

فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد

ماده ۱۳- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .

ماده ۱۴- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است که به هدفهای تعیین شده در مدت یکسال پیش بینی می شود .

ماده ۱۵- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است که برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یکسال اجرا می شود .

ماده ۱۶- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص که به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.

ماده ۱۷- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است که درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .

ماده ۱۸- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وکمکهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانکی .

تبصره ۱- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت کمک در بودجه کل کشور منظور و تصویب شود.

تبصره ۲- اعتبارات اختصاصی معادل کلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده است وکلا قابل

هزینه می باشد .

تبصره ۳- در آمد اختصاصی شامل کلیه در آمدهائی است که طبق مقررات در اجرای وظایف موسسه ویا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشی ویا پژوهشی ویا درمانی ویا موارد پیش بینی شده در این آئیننامه وصول گردد ویامجوز وصول آن توسط هیئت امنا صادر شود .

ماده ۱۹- بودجه تفصیلی موسسه پس از تصویب هیئت امناتوسط ریاست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشکیلات ابلاغ می گردد .

ماده ۲۰- تنظیم تخصیص اعتبار واحد های اجرائی بر مبنای فعالیتها وعمل کرد متناسب با ارائه خدمات آموزشی ، درمانی ، و … می باشد بنحوی که :

بودجه دانشکده متناسب باتعداد دانشجو ، تعداد واحد درسی وارزش ریالی هر واحد درسی وبودجه بیمارستان و یا مراکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی متناسب باتعداد بیماران نوع خدمات ارائه شده وتعرفه های خدمات تنظیم وتخصیص خواهدیافت . بودجه ستاد و سایر واحدهای اجرائی در صورتیکه ماهیت خدمات وفعالیت ها به گونه ای باشد که ارزش ریالی واحد خدمت ویا فعالیت قابل محاسبه نباشد مبنای تنظیم بودجه وتخصیص اعتبار براساس عملکرد ( روال سابق ) خواهد بود .

ماده ۲۱- واحد های اجرائی موظفند براساس برنامه واعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایند ورئیس واحد دراین مورد در مقابل رئیس موسسه مسئول خواهد بود .

ماده ۲۲- درصورت تغییر در برنامه های اجرائی موسسه وباتغیر درمنابع مالی پیش بینی شده تهیه وتنظیم اصلاحیه وبا متمم بودجه تفضیلی با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات وتصویب هیئت امنا امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۲۳- چنانچه در شروع سال مالی بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنا نرسیده باشد تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از وقفه درانجام امور موسسه با تصویب هیئت رئیسه موسسه هر بار مجوزخرج بر مبنای ۱۲/۲ اعتبارات جاری وعمرانی مصوب بودجه کل کشور همان سال ودر آمد اختصاصی وصولی صادر خواهد شد .

ماده ۲۴- نحوه مصرف هدایا وکمک با درنظر گرفتن نیات اهداء کننده به موجب این آئیننامه خواهد بود .

ماده ۲۵- در مواقعیکه پس از تصویب بودجه طرحهای عمرانی به عللی رسیدن به اهداف کلیه طرحها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند باتصویب هیئت امنا طبق مقررات چند طرحی را که اولویت دارند طبق برنامه به پیش ببرند واعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را درموارد فوق هزینه نمایند .

 

فصل سوم – پرداختها و هزینه ها

ماده ۲۶- پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی موسسه می باشد .

تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یاحقوقی ایجاد حق نمی کند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات این آئیننامه به عمل آید .

ماده ۲۷- اعتبار – عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات وبرنامه های موسسه درچهار چوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا به مصرف برسد .

ماده ۲۸ – کلیه پرداختها با دستور رئیس  موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.

 

انواع پرداختها :

 • تنخواه گردان
 • پیش پرداخت
 • علی الحساب
 • هزینه

ماده ۲۹- کلیه پرداختهای موسسه ویا واحد های اجرائی جز در مواردیکه قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقر رداشته اند از طریق حسابهای بانکی مربوطه وبه وسیله چک انجام می گیرد .

ماده ۳۰ تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهی که از محل موجودی تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب ومدیر کل امور مالی با تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه ها در اختیار واحد های اجرائی ویا ما صورینی که به موجب این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .

ماده ۳۱ – پیش پرداخت – عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام وقرار دادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .

ماده ۳۲- علی الحساب – عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می گیرد .

ماده ۳۳- هزینه – آن دسته از پرداختهائی است که در قبال انجام تعهد ویا تحت عنوان کمک یا ودیعه ویا حق الاشتراک وبا عناوین مشابه ذینفع پرداخت

می شود وقطعی تلقی می گردد.

ماده ۳۴- حواله اجازه ای است که کتبا بوسیله مقامات مجاز برای تادیه تعهدات وبدهیهای قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود .

ماده ۳۵- تشخیص – عبارت است از تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های موسسه و دستگاههای اجرائی ضروری است .

ماده ۳۶- تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معین .

ماده ۳۷- تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از :

الف : تحویل یا کالا با انجام دادن خدمت .

ب : اجرای قرار دادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .

ج: احکام صادر شده از مراجع قانونی ودیملاحیت .

د: پیوستن به قراردادهای بین المللی وعضویت در سازمانهای یا مجامع بین المللی بااجاره قانون.

ماده ۳۸- تسحیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد ومدارک اثبات کننده بدهی .

ماده ۳۹- درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده ۳۴ این آیننامه وسایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده درخزانه مجاز می باشد صادر بنماید .

ماده ۴۰- کلیه اسناد هزینه های انجام شده در واحد اجرائی باید مدارک زیر را برحسب مورد همراه داشته باشد .

 

الف : درمورد خرید های داخلی :

 • درخواست خرید
 • فاکتور خرید
 • رسید انبار ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل کالا مبنای صدور رسیدانبار می باشد )
 • مدارک مربوطه به مناقصه ویا ترک تشریفات مناقصه ( در مورد معاملاتی که ازطریق مناقصه انجام می شود ).
 • دستور پرداخت

 

ب : خریدهای خارجی :

 • اعلامیه بانک ودر موارد جزئی صورتحساب فروشنده
 • مدارک ترخیص کالا
 • رسید انبار ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل کالا مبنای صدور رسید انبار قرار می گیرد )
 • مدارک انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد بجز موارد مندرج در تبصره ماده ۵۲)
 • دستور پرداخت

 

ج: خدمات قراردادی :

 • صورت حساب مربوط
 • دستور پرداخت

پرداختهای پرسنلی وسایر ( مثل حقوق ومزایا ، اضافه کاری حق‌الزحمه کار اضافی ، حق‌الزحمه رزیدنتها انترنها ، کاردانشجوئی ، حق‌التدریس ،

حق حضور در جلسه ، ماموریتها و..)

 • حکم یا ابلاغ مربوطه برحسب مورد
 • گواهی انجام کار برحسب مورد
 • دستور پرداخت .

هزینه های خارج از کشور مامورین اعزامی با امضا رئیس موسسه باارائه مدارک قابل پرداخت خواهد بود . هزینه های دعوتها ، پذیرائی ها ، تشریفات موسسه ، هزینه های ورزشی ، مسافرتهای علمی و مسابقات دانشجویان در داخل وخارج از کشور کنگره ها ، سمینارها و کارگاههای آموزشی بدون رعایت موارد مندرج در این آیننامه براساس صورتحسابهائی که به گواهی مسئولان ورئیس واحد مربوطه رسیده باشد باموافقت رئیس موسسه پرداخت خواهد بود .

موسسه می تواند در مواردیکه پیش بینی نشده مدارک مورد نیاز را تعیین نماید .

درموردبیمارستانها ویا مراکز پزشکی ، آموزشی درمانی مدارک لازم برای احتساب هزینه های قطعی در امور مالی ارائه صورتحساب خدمات درمانی ، تشخیص به بیماران سرپائی وبستری براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .

در صورت تا تدرئیس موسسه مبنی برعدم امکان اجرای این ماده موسسه می تواند برای مدت معینی نسبت به تامین وانجام هزینه های بیمارستانها ومراکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی خود با رعایت این آئیننامه اقدام نماید .

پرداخت کمک یا اعانه به افراد وموسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که با این یانظائر آنها در بودجه موسسه منظور می شود مشروط بر آن است که به تشخیص رئیس موسسه فعالیت فرد حقیقی یا حقوقی سطح به جهت وظایف موسسه باشد ودر عین حال شرایطی درجهت وظایف مزبور بپذیرد .

اینگونه پرداختها بااخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی  منظور خواهد شد .

موسسه می تواند برای رفع احتیاجات سال بعد د رمواردیکه موضوع جنبه فوتی وفوری داشته باشد باینکه تاخیر درانجام امری منجر به زیان وخسارت گردد با پیشنهاد واحد اجرائی مربوطه و موافقت قبلی رئیس موسسه قرار دادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات با رعایت مقررات منعقد می نماید ودر صورتیکه قرار دادهای مزبور قبل پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد موسسه می تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل منابع همان سال تادیه کند وسال بعد پس از تصویب بودجه واریز نماید .

 

لــــــــــونا پــــروژه   ۰۹۳۵۲۸۴۲۸۳۲

قیمت : 11000 تومان
لینک کوتاه این پروژه : http://lonadoc.com/?p=3124
فرمت فایل : word
تعداد صفحات : 110 صفحه
کلیک جهت خرید کالا ، به منظور پذیرش قوانین و مقررات سایت می باشد .
ipmg
برچسب‌ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

سلام دنیا!
پروژه روان شناسی
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن