برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

حسابداری و اقتصاد بایگانی - لونا پروژه

هزینه یابی فعالیت های شرکت های کوچک وبزرگ

هزینه یابی فعالیت های شرکت های کوچک وبزرگ

  فهرست مطالب مقدمه    ۲ ماهیتهزینه‌هایبانک    ۷ استفادهازنظامهزینه‌یابیبرمبنایفعالیتدربانکها    ۸ مشکلاتبانکها    ۱۱ موانعاجرایسیستمهزینه‌یابیبرمبنایفعالیتدربانکها    ۲۸ هزینهیابیبرمبنایفعالیت    ۳۶ روششناسی    ۳۶ شناساییفعالیتهایامخازنهزینه    ۳۸ فعالیتهاومحرکهایهزینهمرحلهاول    ۳۸ فعالیتهاومحرکهایهزینهمرحلهدوم    ۳۹ رویههایجمعآوریاطلاعات    ۳۹ تخمینکارشناسانه    ۴۰ ارزیابیسیستماتیک    ۴۰ جمعآوریدادههایواقعی    ۴۲ رویهپیشنهادیبرایردیابیوتخصیصهزینهسرباربهموضوعهزینه    ۴۳ مرحلهپنجم: ارزشریالیهرفعالیترامحاسبهکنید    ۴۴ نتیجهگیری:    ۴۸ منابعوماخذ:    Error! Bookmark not defined. فهرست جداول: جدول (۱)    ۳ فهرست نمودار:…
واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی

واکنش های بازار سرمایه به گزارشگری مالی

  اهداف یادگیری: پس از اتمام این فصل خواننده باید نقش پژوهش های بازار سرمایه در ارزیابی محتوای اطلاعات افشا حسابداری را درک کند. مفروضات پذیرفته شده کارایی بازار در پژوهش بازار سرمایه را درک کند. تفاوت بین پژوهش بازار سرمایه ای که محتوای اطلاعاتی افشاء حسابداری را جستجو می…
نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

  مقدمه مراحل اولیه زندگی بشر در این کره خاکی حالت طبیعی داشته است. گله‎های انسانی از طریق شکار، خوشه‎چینی یا غارت طبیعت، زندگی می‎کردند. آنان با ابزارسازی از دوره غارت طبیعت به دوره تولید خوراک رسیدند و بدین ترتیب تمدن بپر آغاز گردید. بشر با اختراع خط به جمع‎آوری…
نظریه سیستمها در مدیریت

نظریه سیستمها در مدیریت

  نظریه سیستمها به مفهوم عام خود در واقع کاملترین و جدیدترین چارچوب فکری است که بشر امروزی در راه کشف حقایق و تمیز خطا از صواب برای خود ساخته است . این منطق محصول عمر انسان متمدن است که مرحله تکامل خود را از دوران قبل از میلاد شروع…
مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

  فصل اول: تاریخچه ۱- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران ۱-۱- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت ۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت ۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده ۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران فصل دوم: مفاهیم و کلیات ۱- مفاهیم و محتوای کلی…
مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

  فهرست‌ مندرجات‌   شمـاره‌ بنـد مقدمـه‌                                                                       ۱  تا۱۰ هدف‌ و جایگاه‌                                                                                                                 ۱  تا  ۴ دیدگاه‌ کلی‌                                                                           ۵ گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌                                                                                 ۶  تا  ۷ دامنه‌ کاربرد                                                                                                                              ۸  تا  ۹ واحد گزارشگر                                                                                                                                ۱۰ سایر موارد                                                                                                    ۱۱…
مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

مفاهیم حسابداری بهای تمام شده

  فصل اول : مفاهیم حسابداری بهای تمام شده گفتار اول : حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی ) آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای…
مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

  فصل اول طرح تحقیق مقدمه بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یکی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در کشورمان است که افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا کاهش…
مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب

  چکیده تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسان‌ها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب می‌شود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیت‌های علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی…
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
سلام دنیا!
پروژه روان شناسی