برو بالا

مجموعه مقالات پایان نامه لونا پروژه

معماری و عمران بایگانی - لونا پروژه

مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان

فهرست مطالب پیشگفتار: ۲ مقدمه: ۳ شیوه اصفهانی... ۷ مسجد جامع جور جیر. ۷ نام و کنیه و لقب صاحب... ۸ مدفن صاحب... ۸ صحن بزرگ (فضای داخلی). ۹ سردر شمالی مسجد حکیم. ۱۲ سر در شرقی مسجد حکیم. ۱۶ سر در غربی مسجد حکیم. ۱۸ شبستان زیر گنبد.. ۲۰…
مرکز پایان نامه هنرهای معاصر با رویکرد ناب گرایی

مرکز پایان نامه هنرهای معاصر با رویکرد ناب گرایی

فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه فصل اول: طرح مسئله         ۱_۱ مقدمه ........................................................................................................ ۲ ۱-۲ طرح مسئله ................................................................................................. ۴ ۱-۲-۱ روشن کردن طرح پژوهش(مسئله اصلی تحقیق).......................................... ۴ ۱-۲-۲ روشن کردن موضوع پژوهش.................................................................... ۷ ۱-۳ اهداف پژوهش ........................................................................................... ۹ ۱-۴ مفاهیم کلیدی .............................................................................................. ۹ ۱-۵ فرضیه­ها یا سؤال­ها....................................................................................... ۹ ۱-۶ تعریف اصطلاحات  ....................................................................................…
کاخ آشور  اشکانیان

کاخ آشور اشکانیان

فهرست مطالب اشکانیان    ۲ ارشک شاه و سلسله اشکانیان    ۳ سقوط اشکانیان:    ۵ حدود و متصرفات ایران در زمتن اشکانیان:    ۵ مذهب اشکانی    ۶ خط و زبان در دوره اشکانی    ۸ پادشاهانی بدون دین واحد و رسمی    ۹ هنر در جامعه اشکانی    ۱۱ دوران آشور قدیم    ۱۴ معماری    ۱۵ مهرهای…
طراحی هتل ۳ ستاره

طراحی هتل ۳ ستاره

paper ۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه ۱-۱- عنوان پروژه ۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله) ١-٣- اهداف پروژه ١-۴- منابع و مآخذ ۲ـ مطــالعات پــایه ۲-١- شناخت موضوع ۲-۱-۱- جهانگردی ۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه ۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم ۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی ۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد ۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد…
طراحی صندلی تحریر

طراحی صندلی تحریر

فهرست مطالب عنوان    صفحه ۱-    مرحله اول : انتخاب موضوع                                                                                                      ۱۱ ۲-۱-  تفسیر مشکل                                                                                                                          ۱۶ ۴      -۱- اثبات امکان تحقیقوتحقق هر یک از موضوعات                                                                            ۱۵ ۵ -۱- تدوین جدول زمان بندی                                                                                                            ۱۵ ۲-    مرحله دوم : تجزیه و تحلیل مشکل                                                                                                ۱۷ ۱-۲- آنالیز نیاز                                                                                                                               ۱۸ ۱-۱-۲- گرد آوری اطلاعات                                                                                                               ۱۸…
شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

فهرست مطالب                                                                                                  صفحه هدف مقدمه                                                     ۱ بخش اول شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور                         ۳ دستورالعمل کنترل اماکن                   …
شناسایی و طبقه‌بندی خاک

شناسایی و طبقه‌بندی خاک

شناسایی و طبقه‌بندی خاک ۴-۱٫ مقدمه قبلاً توضیح داده شده است که یک خاک را توسط اجزای مشخصی نظیر شن، ماسه، لای و رس تعیین می‌کردیم. که این اصل بر میانگین اندازه دانه‌ها یا ذرات استوار است. اکثر خاکهای طبیعی از مخلوط شدن ۲ یا چند نوع از آنها ایجاد…
سنگهای ساختمانی

سنگهای ساختمانی

فهرست مطالب   سنگهای ساختمانی.. ۳ مقدمه. ۳ تقسیم بندی سنگها: ۵ -سنگهای رسوبی: ۵ سنگهای آذرین: ۶ انواع بافت ها: ۸ سنگهای دگرگونی.. ۱۲ ویژگی‌ بعضی از سنگ‌های خاص مورد استفاده در صنعت ساختمان. ۲۱ سنگ ساختمانی.. ۳۰ سنگهای ساختمان سازی.. ۳۲ تقسیم بندی سنگهای ساختمانی.. ۳۳ دیواره‌های سنگی..…
رودن و هنر او

رودن و هنر او

رودن از دوران جوانی و قبل از اینکه به مجسمه سازی رو آورد نقاشی میکرده و تامدتها بنظر می رسید بین این دومردداست. علاقه ذاتی وی برای طراحی او را واداشت تا رنگ روغن را تجربه کند. او احتمالا کالبدشناسی اندام انسان را در مدرسه پتیت[۱]در خیابان اکول دو مدیسین…
سلام دنیا!
پروژه های حسابداری
اخبار انگلیسی با متن
پروژه روان شناسی